زیبایی و سلامت

ویروس کرونا چیست؟

ویروس چیست؟ ویروس در واقع عامل بیماری زای ریزیست که فقط در سلول های بدن یک موجود زنده ی میزبان، تکثیر پیدا می کند. جنس ویروس ها، یک نوکلئیک اسیدست که در پوشش پروتئینی قراردارند. ادامه مطلب